Bestuur en Beleid

De Nationale Dyslexie Conferentie 2020 op 30 september gaat door. Gezien de maatregelen omtrent het coronavirus zoeken wij momenteel naar de juiste vorm voor de conferentie. Concrete informatie volgt in de eerste week van september. Alle deelnemers ontvangen hierover dan bericht.

--------------------------------------------

Laaggeletterdheid en dyslexie effectief aanpakken?

Wetenschappelijk onderzoek, samenwerken met ketenpartners, praktijkverhalen uit andere regio’s en de visie van de overheid en de onderwijsinspectie staan centraal. 

Het thema 'Integrale aanpak leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie' heeft deze dag alle aandacht.  

Waarom mag u deze dag niet missen?

  • Laatste nieuwe (wetenschappelijke) inzichten
  • Voorbeelden van een integrale aanpak in de praktijk
  • Concreet in beeld krijgen hoe onnodige leesproblemen of diagnoses dyslexie voorkomen kunnen worden in uw regio
  • Concreet in beeld krijgen hoe laaggeletterdheid bestreden kan worden in uw regio

Programma:

Beleid
 
lezing
spreker
Dagvoorzitter opent de conferentie
Harry Kleintjens MBA
Prof.dr. Aryan van der Leij
Overheidsbeleid met concrete doelstellingen vanuit samenwerking tussen ministeries.
Drs. Marjan Zandbergen en Lisanne van Ruiten MSc
Drs. Herman Franssen
Bestuur
 
lezing
spreker
René Peeters MES
Brigitta Gadella en mr. Fatma Koşer Kaya
Drs. Jack Biskop
Drs. Dewi Rijks
Afsluiting door de dagvoorzitter.
Harry Kleintjens MBA

De kosten voor deelname bedragen €349,00 per persoon, inclusief BTW, documentatiemateriaal en certificaat van deelname. 

Aanmelden NDC Bestuur & Beleid
Waarom een integrale aanpak?

Het percentage jongeren van 15 jaar met een taalachterstand is in de afgelopen jaren sterk toegenomen: van 11,5% in 2003 naar 17,9% in 2015 (OESO, PISA rapport). Een zorgelijke ontwikkeling omdat jongeren met een taalachterstand een groot risico lopen om de laaggeletterden van de toekomst te worden. Tegelijkertijd zien we dat het aantal leerlingen met de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) in het basisonderwijs (7,7%) en het aantal leerlingen en studenten met een dyslexieverklaring in het vervolgonderwijs (6-19%) boven de wetenschappelijk berekende verwachting van 3,6% ligt.

De inspectie van het onderwijs laat in een onderzoek naar dyslexieverklaringen in Nederland zien dat er aanzienlijke kwaliteitsverschillen zijn in het lees- en spellingonderwijs. Ook de kwaliteit van de ondersteuning die scholen bieden aan leerlingen die behoren tot de zwakste groep lezers en spellers blijkt van school tot school sterk te wisselen (inspectie van het onderwijs, dyslexieverklaringen: verschillen tussen scholen nader bekeken, 2019).

Deze cijfers geven de noodzaak van een ‘Integrale aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie’ klip-en-klaar aan. Een actueel onderwerp, zeker nu het ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Met behulp van dit stimuleringsprogramma moeten scholen beter in staat worden gesteld om op systematische wijze te werken aan preventie en op integrale en effectieve wijze laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie aan te pakken. Dit in samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen.

Prof.dr. Aryan van der Leij
Notitie met pen