Bestuur en Beleid

Tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie wordt in een speciale ruimte een parallelconferentie Bestuur & Beleid georganiseerd voor onderwijsbestuurders PO, directieleden PO en beleidsmakers Jeugdzorg en Onderwijs.

Het thema 'Integrale aanpak leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie' staat deze dag centraal. Wetenschappelijke informatie wordt afgewisseld met goede praktijkvoorbeelden en resultaten uit toonaangevende projecten.

Waarom een integrale aanpak?

Het percentage jongeren van 15 jaar met een taalachterstand is in de afgelopen jaren sterk toegenomen: van 11,5% in 2003 naar 17,9% in 2015 (OESO, PISA rapport). Een zorgelijke ontwikkeling omdat jongeren met een taalachterstand een groot risico lopen om de laaggeletterden van de toekomst te worden. Tegelijkertijd zien we dat het aantal leerlingen met de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) in het basisonderwijs (7,7%) en het aantal leerlingen en studenten met een dyslexieverklaring in het vervolgonderwijs (6-19%) boven de wetenschappelijk berekende verwachting van 3,6% ligt.

De inspectie van het onderwijs laat in een onderzoek naar dyslexieverklaringen in Nederland zien dat er aanzienlijke kwaliteitsverschillen zijn in het lees- en spellingonderwijs. Ook de kwaliteit van de ondersteuning die scholen bieden aan leerlingen die behoren tot de zwakste groep lezers en spellers blijkt van school tot school sterk te wisselen (inspectie van het onderwijs, dyslexieverklaringen: verschillen tussen scholen nader bekeken, 2019).

Deze cijfers geven de noodzaak van een ‘Integrale aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie’ klip-en-klaar aan. Een actueel onderwerp, zeker nu het ministerie van OCW een meerjarige subsidie verstrekt voor het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Met behulp van dit stimuleringsprogramma moeten scholen beter in staat worden gesteld om op systematische wijze te werken aan preventie en op integrale en effectieve wijze laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie aan te pakken. Dit in samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen.

Waarom mag u deze dag niet missen?
 • Laatste nieuwe (wetenschappelijke) inzichten
 • Voorbeelden van een integrale aanpak in de praktijk
 • Concreet in beeld krijgen hoe onnodige leesproblemen of diagnoses dyslexie voorkomen kunnen worden in uw regio
 • Concreet in beeld krijgen hoe laaggeletterdheid bestreden kan worden in uw regio
 • Netwerken met collega’s uit het hele land

Binnenkort wordt het definitieve programma gepubliceerd. 

Sprekers zijn o.a.:

 • Prof.dr Aryan van der Leij
 • Herman Franssen - Inspectie van het Onderwijs
 • Jack Biskop - Directeur-bestuurder SWV Roosendaal-Moerdijk
 • Brigitta Gadella – Directeur-bestuurder SWV de Eem
 • Drs. Marjan Zandbergen - Senior beleidsmedewerker bij Ministerie van OCW
 • Drs. Dewi Rijks - directeur van Marant en lid van de Bestuurlijke Adviesraad van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).