Ronde 3: 13.15 - 14.00 uur

3A:  Voorleesgedrag van ouders in een multiculturele stad

spreker: Charlotte Mostaert
Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling. Delen alle ouders deze gedachte? Analyse van het voorleesgedrag van een- en meertalige ouders in Antwerpen toont aan dat eentalige ouders gemiddeld meer voorlezen en meer boeken in huis hebben dan meer- of anderstalige ouders. Eentalige kinderen worden gemiddeld liever voorgelezen en vragen er meer om. Dat vraagt om een kritische blik en actie!
PO
domein: Preventie

3B:  GraphoGame: Vroeginterventie en dynamische diagnostiek bij beginnende lezers

spreker: Prof.dr. Ben Maassen

GraphoGame (GG) is een 'serious game' voor training en diagnostiek bij beginnende lezers in groep 3. GG is van origine Fins, en wordt toegepast in vele talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Indonesisch, en meerdere Afrikaanse talen. Eerste evaluatieonderzoeken op scholen in Nederland en België laten gunstige effecten zien op letterkennis en (snelheid van) letter-klank associaties. Gepresenteerd worden achtergronden, inhoud en opzet van GG, en bediscussieerd wordt de rol die GG kan spelen in het beginnend leesonderwijs.

PO / Behandelaars
domein: Preventie, Behandeling - Begeleiding

3C: Samenwerking school, ouders en behandelaar

sprekers: Dennis de Graaff
Hoe kom ik beter in contact met ouders over de behandeling? Hoe zorg ik ervoor dat het systeem rondom kinderen meewerkt aan de behandeling? Hoe zorg ik voor een goede afstemming met de dyslexie behandelaar? Wat stem je met elkaar af? Levert een goede samenwerking tussen school, ouders en behandelaar daadwerkilijk meer op? Herkent u deze vragen? Ook op zoek naar antwoorden? Tijdens deze lezing gaan wij onder andere in op deze vragen.
(Deze lezing is  VOL)
PO / VO / Behandelaars
domein: Preventie, Interventies, Behandeling - begeleiding

3D:  Close Reading maakt dat lezen een feestje wordt

spreker: Drs. Ebelien Nieman
De lezing bied je inzicht in wat close reading is en hoe je close readinglessen kunt geven en vormgeven.
VO
domein: Goed leesonderwijs

3E:     Iedereen gelijk?!

spreker: Dr. Wim Tops
Van onderwijs wordt vandaag de dag verwacht dat het passend is aan de noden van elk kind. Het stelt iedereen die betrokken is bij onderwijs voor grote uitdagingen. Immers niet alleen het aantal (dyslexie)diagnoses lijkt toe te nemen, ook het aantal verschillende stoornissen of aandoeningen lijkt stilaan eindeloos. Ontwikkelingsstoornissen (waaronder dyslexie, TOS, ADHD, autisme etc.) hebben meer gemeen dan vaak wordt gedacht. Daarom wordt er tijdens deze lezing een niet-stoornisspecifiek kader geschetst om aan de slag te gaan met de uitdagingen waar deze leerlingen elke dag voorstaan. Er worden concrete handvatten aangereikt vanuit o.a. UDL (Universal Design for Learning), onderwijsfaciliteiten en (compenserende) hulpmiddelen.
(Deze lezing is VOL)
PO / VO / MBO-HO-Volw. / Behandelaars
domein:  Compensatie - Tools - Faciliteiten, Wetenschap, Passend Onderwijs
deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 2

3F:  Integrale aanpak dyslexie

spreker: Annette Roetenberg, MSc en Dr. Ria Kleijnen
Een integrale aanpak behelst zowel het totaal van (voorkomen van) leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie als de veranderende ondersteuningsbehoeften gedurende de gehele schoolperiode én de betrokkenheid van alle actoren. Op alle vier de zorgniveaus wordt adequaat gehandeld, gemonitord, gestuurd en geëvalueerd. Van tijdig risico's signaleren (zorgniveau 1), preventie (zorgniveau 2 en 3), remediëren (zorgniveau 2 en 3), behandeling (zorgniveau 4) tot voorzieningen voor compensatie/inclusie (zorgniveau 1). Hoe moeten de onderdelen Signaleren, Preventie, Remediëren, Voorzieningen voor inclusie er in de praktijk uitzien en wat zijn de ervaringen met ICT? Met behulp van ervaringen van leerlingen en (onderwijs)professionals kijken we kritisch naar een aantal stellingen. Het tweede deel van de lezing zoomt Dr. Ria Kleijnen in op een voorbeeld van hoe de onderdelen Signaleren en Preventie in de praktijk effectief ingezet en uitgevoerd kunnen worden. 
(Deze lezing is  VOL)
PO / VO / MBO-HO-Volw. / Behandelaars
domein: Preventie, Compensatie - Tools - Faciliteiten, Passend Onderwijs

3G:  Pedagogisch denken over toetsen. Toetscultus versus toetscultuur 

spreker: Prof.dr. Roger Standaert
We maken veelvuldig gebruik van toetsen. De eenvoud van cijfers zorgt ervoor dat we de aannames en veronderstellingen bij het veelvuldig toetsen over het hoofd zien.Vragen die vaak blijven liggen zijn: Wat meten we en wat niet? Waarom meten we? Hoe meten we? Wat kunnen we meten en wat niet? Evaluaties en toetsen moet passen in een pedagogische benadering van de leerling en zeker bij leerlingen met speciale kenmerken, zoals bijvoorbeeld dyslexie. Een pedagogische benadering van evaluatie is mogelijk, maar dat heeft consequenties voor de praktijk. En die praktijk staat niet los van de contouren die de overheid, al dan niet pedagogisch georiënteerd oplegt.
(Deze lezing is VOL)
PO / VO / MBO-HO-VOlw. / Behandelaars
domein: Signalering - diagnostiek, Interventies, Compensatie - Tools - Faciliteiten
deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 4

3H:  NKD 2018: Sluit de ketenzorg aan?! Investeer in uitwisseling en deskundigheidsbevordering

spreker: Drs. Marijke van Grafhorst
In 2017 heeft het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie in samenwerking met beroepsverenigingen in zorg en onderwijs en de oudervereniging Balans een start gemaakt om de ketenzorg rond de leerling te verbeteren. De lessen die in pilots en proefpolders geleerd zijn en de laatste wetenschappelijke inzichten komen hier bijeen. Uitwisseling en deskundigheidsbevordering lonen voor leerlingen en professionals. Naarmate de kwaliteit van de ketensamenwerking verbetert, zal het positief maatschappelijk rendement van (ernstige enkelvoudige) dyslexiezorg toenemen.
PO / Behandelaars
domein: Signalering - diagnostiek, Interventies, Behandeling - begeleiding, Wetenschap 

3J:  De complexiteit van spelling

spreker: Dr. Elise de Bree
In deze lezing staat spelling centraal. Aan de hand van studies naar verleden tijdsspelling wordt duidelijk gemaakt dat veel verschillende factoren betrokken zijn bij spelling. Het gaat om factoren gerelateerd aan de leerling (leerjaar, fonemisch bewustzijn, woordleesvloeiendheid), aan de woorden (frequentie, fonologische kenmerken, orthografische kenmerken), maar ook om taakformat (spellen uit het hoofd, invullen van de ontbrekende letters).
PO / VO
domein: Wetenschap, Preventie, Goed leesonderwijs, Spelling
deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 2

3K:  Bezoek aan informatiemarkt

Hier vindt u een diversiteit aan informatieve stands van educatieve uitgevers, onderwijs(advies)organisaties, belangenorganisaties en leveranciers van (ICT-) hulpmiddelen