Ronde 1: 10.35 - 11.20 uur

1A:  Acht jaar vergoede dyslexiezorg; wat heeft het kwaliteitsbeleid opgeleverd?

spreker: Drs. Marijke van Grafhorst
In 2009 ging de vergoede ernstig enkelvoudige dyslexiezorg van start. Van meet af aan hebben de beide kwaliteitsinstituten data verzameld over de diagnose en behandeling, over de relatie tussen zorg en onderwijs, over klanttevredenheid.  In de workshop komen de antwoorden op de titelvraag vanuit verschillende perspectieven aan de orde. En worden aspecten benoemd die verbeterd kunnen dan wel ontwikkeld moeten worden.   De deelnemers denken mee over de prioriteiten voor de dyslexiezorg in de komende jaren.
PO /  Behandelaars / Gemeenten
domein: Wetenschap, Beleid

1B:  Laaggeletterdheid en dyslexie door de generaties heen

spreker: Prof.dr. Aryan van der Leij
Dyslexie en laaggeletterdheid worden in onderzoek, beleid en praktijk beschouwd als gescheiden fenomenen. Terwijl in de definitie van dyslexie de rol van onderwijs moet worden uitgesloten door het uitblijvend effect van intensieve instructie als voorwaarde te stellen, wordt in de definitie van laaggeletterdheid het gebrek aan (adequaat of intensief) onderwijs juist als voornaamste oorzaak aangewezen zonder kwaliteitseis. Zo schept goed onderwijs dyslexie en slecht onderwijs laaggeletterdheid. Deze paradoxale situatie kan worden opgeheven door het verband tussen beide over generaties heen te leggen - kinderen, leerlingen VO, MBO, studenten HBO, WO, volwassenen, senioren - en in het perspectief te zetten van gericht onderwijs en volwasseneneducatie. Op die manier wordt dyslexie het ernstige leesprobleem dat overblijft nadat laaggeletterdheid succesvol is bestreden.
PO / VO / MBO / Behandelaars
domein: Wetenschap

1C:  Het versterken van het begrijpend lezen voor zwakke lezers door close reading

spreker: Dr. Kees Vernooy
Lezen kent een universeel doel, namelijk proberen te begrijpen wat de schrijver met een tekst over een bepaald onderwerp wil zeggen. Vaardig zijn in het omgaan met teksten is cruciaal voor schoolsucces en het latere maatschappelijk functioneren van leerlingen. Close Reading is een in Amerika ontwikkelde aanpak om leerlingen beter met teksten te leren omgaan. Fisher en Frey (2012) zien close reading als een praktijk waarin leerlingen vanuit interactie met de tekst door intensief en kritisch lezen een tekst onderzoeken door deze meerdere keren te lezen.
PO
domein: Begeleiding en ondersteuning

1D:  Ouderbetrokkenheid 3.0 en dyslexie

spreker: Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid 3.0 is een manier van denken waardoor leraren en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid het beste voor hun leerlingen/kinderen zoeken. Het gaat hierbij om samenwerken in plaats van alleen maar elkaar informeren. In het geval van dyslexie komt het erop aan, want met een goede samenwerking bereiken we meer met leerlingen. De vraag is: hoe geven we die samenwerking het beste vorm?
PO / VO / Behandelaars
domein:  Diagnostiek, Behandeling, Begeleiding en ondersteuning

 1E:  De vroege taalontwikkeling in een- en meertalige situaties: bouwstenen voor inclusief (voorschools) onderwijs

spreker: Prof.dr. Paul Leseman
In deze bijdrage komen nieuwe inzichten in de vroege taalverwerving aan de orde, zoals statistisch leren van taalinput volgens het extractie en integratiemodel en de rol van sensorimotor cognitie in de taalverwerving. Ook wordt ingegaan op meertaligheid, hoe meertaligheid de ontwikkeling van het brein beïnvloedt en onder welke omstandigheden meertaligheid cognitieve en communicatieve voordelen biedt. Ten slotte komt aan de orde hoe de (meertalige) taalontwikkeling het beste ondersteund kan worden in (voorschools) cultureel-inclusief onderwijs.

1F:  Voortgezet technisch lezen: vlot én vloeiend

spreker: Aafke Bouwman
Leerlingen moeten vanaf groep 4 kunnen beschikken over een leesvaardigheid die meer omvat dan vlot woordjes en zinnetjes dreunen. Leerlingen die vloeiend (met expressie en strategisch) kunnen lezen, leren zo ook teksten lezen die complex zijn. Vloeiend lezen verbindt als en brug het technisch lezen en het begrijpend lezen. U krijgt informatie op welke wijze u instructie op vloeiend lezen kunt geven.
PO / Behandelaars
domein: Preventie, Begeleiding en ondersteuning

1G:  Taalonderwijs voor nieuwkomers

spreker: Prof.dr. Maaike Hajer
Vanuit het lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers wordt de handreiking toegelicht die is uitgewerkt voor PO scholen. Deze handreiking richt zich op de keuzes voor de opzet van NT2 onderwijs, uitgaande van de meertalige context waarin leerlingen opgroeien en leren.
PO
domein: Beleid, Begeleiding en ondersteuning
deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 2

1H:  Lezen boven AVI-niveau?

spreker: Prof.dr. Ron Oostdam
Leerlingen moeten vooral veel lezen om hun leesvaardigheid te ontwikkelen. De motivatie voor lezen en het leesplezier zijn belangrijk om lezers genoeg leeskilometers te laten maken. Maar hoe zorg je ervoor dat leerlingen enthousiaste lezers worden? Moeten leerlingen lezen op hun eigen AVI-niveau? Zijn boeken op een hoger niveau te moeilijk? En wat doen (te) moeilijke boeken met het leesplezier van een leerling?
In deze lezing worden de resultaten besproken van een onderzoek dat antwoord geeft op de volgende vragen: Hoe vaardig zijn leerlingen in het lezen van teksten of boeken die in meer of mindere mate boven hun getoetste AVI-niveau liggen? En minstens zo belangrijk: hoe waarderen leerlingen dergelijke teksten? En welke verschillen doen zich voor tussen zwakke en vlotte lezers?
PO / Behandelaars
domein: Wetenschap, Behandeling, Begeleiding & Ondersteuning   
deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 3

1J:  Eerste resultaten en ervaringen van project COM: Compenserende dyslexie hulpmiddelen Op de Markt

sprekers: Dr. Ruth Dalemans en Suzan Ramakers, MSc
Mensen met dyslexie staan voor grote uitdagingen in hun schoolcarrière en later hun werk carrière omwille van hun beperkingen in de geschreven taal. Hierdoor kiezen ze vaak voor een lager opleidingsniveau dan op basis van hun overige competenties passend is. Compenserende Dyslexie Hulpmiddelen (CDH) kunnen een belangrijk antwoord bieden op dagelijks ervaren problemen van mensen met dyslexie, mits optimaal ingezet. Binnen dit project wordt een integrale methodiek voor implementatie  CDH ontwikkeld  gericht op  optimale verstrekking en gebruik  in het dagelijkse leven en anderzijds op het betrekken van de sociale omgeving van de gebruiker  zodat deze het gebruik van het hulpmiddel accepteert, ondersteunt en stimuleert. Tijdens deze presentatie worden de eerste resultaten en ervaringen van project COM gepresenteerd. Vanuit Lexima zal Suzan Ramakers relevante inzichten en diverse good practises van eindgebruikers en scholen met u delen.
PO / VO / MBO / Behandelaars
domein: Wetenschap, Beleid, Begeleiding & Ondersteuning, Tools & Faciliteiten