Ronde 1: 10.35 - 11.20 uur

1A:  Voorkomen van dyslexie en bestrijden van laaggeletterdheid: wat werkt?

spreker: Prof.dr. Aryan van der Leij
Er zijn heel wat methodieken in omloop om laaggeletterdheid te bestrijden en dyslexie te voorkomen. Wat is er bekend over de werkzaamheid? De resultaten van wetenschappelijk onderzoek zullen worden samengevat.
(Deze lezing is VOL)
PO /  Behandelaars
domein: Preventie, Signalering - diagnostiek, Interventies, Goed leesonderwijs, Wetenschap, Passend Onderwijs

1B:  Screening voor risicoleerlingen in de kleuterklas

spreker: Dr. Haytske Zijlstra
Risicoleerlingen tijdig signaleren, al in de kleuterklas, is van groot belang voor het voorkomen van onnodige leesproblemen en dyslexie. Evidence based onderzoek laat zien dat het aantal leerlingen met leesproblemen aanzienlijk kan worden teruggebracht door vroegtijdig interveniëren, maar dan moet wel duidelijk zijn met welke leerlingen je aan de slag moet! In deze lezing staat goede screening centraal, onder andere met het nieuwe screeningsinstrument Bouw! Signaal.
(Deze lezing is VOL)
PO / Behandelaars
domein: Preventie, Signalering - diagnostiek

1C:  Effectieve leesinterventies nader bekeken

spreker:  Dr. Kees Vernooy
Het is misschien wel de belangrijkste verantwoordelijkheid van leerkrachten in de basisschool om ervoor te zorgen dat alle leerlingen na groep 8 de basisschool als competente lezer verlaten.Veel kinderen hebben echter een achterstand op het gebied van woordenschat en kennis van geschreven taal als ze de basisschool binnenkomen. Voor een kwart tot een derde van de kinderen is het verwerven van een goede lees- en spellingvaardigheid een moeilijke opdracht, maar elk kind dat problemen heeft met lezen en spellen heeft recht op ondersteuning om een goede lezer te worden. Deze zogenaamde risicolezers hebben daarvoor de beste lees- en interventiepraktijken nodig. Ontbreken dergelijke praktijken dan ontstaat voor risicolezers het gevaar van laaggeletterdheid. Aan de andere kant is de onderzoeksliteratuur positief over het voorkomen van laaggeletterdheid. Als sterke middelen worden daarvoor o.a. gezien het vroegtijdig signaleren en reageren op mogelijke risicolezers en het bieden van goede leesinstructie, maar ook op de groepsinstructie afgestemde interventies voor (potentiële) risicolezers en uitbreiding van instructie- en leertijd. Een probleem is echter dat er veel lees- en leesinterventiepraktijken in omloop zijn die voor leerlingen niet succesvol zijn, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de leerstijl van de leerlingen, beelddenkende activiteiten uit te voeren, het werken met speciale programma's of door zelfs het leesproces een tijdje uit te stellen. Van dergelijke praktijken worden zwakke lezers alleen maar zwakker.  De sinds 2000 sterk toegenomen kennis over interventies voor risico en zwakke lezers, kan als basis dienen voor het verbeteren van de praktijk van het leesonderwijs en zullen vanuit een evidence based invalshoek, nl. wat werkt er echt voor zwakke lezers?, aandacht krijgen.
PO / Behandelaars
domein: Preventie, Interventies, Goed leesonderwijs, 
deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 2

1D:  Voortgezet technisch lezen: vlot én vloeiend

spreker: Aafke Bouwman
Leerlingen moeten vanaf groep 4 kunnen beschikken over een leesvaardigheid die meer omvat dan vlot woordjes en zinnetjes dreunen. Leerlingen die vloeiend (met expressie en strategisch) kunnen lezen, leren zo ook teksten lezen die complex zijn. Vloeiend lezen verbindt als een brug het technisch lezen en het begrijpend lezen. U krijgt informatie op welke wijze u instructie op vloeiend lezen kunt geven.
(Deze lezing is  VOL)
PO / Behandelaars
domein:  Preventie, Goed leesonderwijs, Behandeling - begeleiding

 1E:  Dyslexieonderzoek bij leerlingen in het voortgezet onderwijs

spreker: Drs. Marzenka Rolak
Er zijn leerlingen die op het basisonderwijs te 'goed' zijn om in aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg. Op het voortgezet onderwijs lopen ze soms meteen, maar vaak pas in de tweede klas vast. De Franse woordjes blijven niet hangen, het toepassen van de grammatica gaat lastig en ze komen vaak in tijdnood bij toetsen. Is hier sprake van dyslexie? Of spelen andere factoren een rol?
VO / Behandelaars
domein: Signalering - diagnostiek

1F:  Wijzer op Weg: effectieve begeleiding voor jongeren met dyslexie

spreker: Ellen Meersschaert & Annelies Aerts
Hoe begeleid je jongeren met dyslexie op een verantwoorde manier? Vanuit deze vraag ontstond het begeleidingsprogramma 'Wijzer op weg. Studeren en dyslexie' voor jongeren (16+). Het doel van dit programma is om hen te begeleiden op het vlak van psycho-educatie, timemanagement, studie- en schrijfvaardigheden. Tijdens deze sessie maak je kennis met het programma, onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek en geïllustreerd met praktische voorbeelden.
(Deze lezing is  VOL)
VO / MBO-HO-Volw. / Behandelaars
domein: Interventies, Behandeling - begeleiding,  Compensatie - Tools - faciliteiten, Wetenschap, Passend Onderwijs 

1G:  De rechten van het kind (op basis van casussen)

spreker: Mr. Katinka Slump
We gunnen ieder kind onderwijs. Lange tijd dachten we dat de beperking van kinderen het onderwijs in de weg staat. Het wordt echter steeds duidelijker dat de beperking van het onderwijsstelsel de dwarsligger is en zorgt voor veel knelpunten. Wat kunnen we er aan doen? Wat zijn de voorwaarden voor een dekkend onderwijsaanbod voor passend onderwijs? Wie bepaalt hoe dat aanbod er dan uit moet zien? Over de (botsende) zorgplichten in het onderwijs, van school én ouders, en over de rechten van het ondergeschoven kind.

Deze lezing is casus- en vraaggestuurd. Dit houdt in dat deelnemers die zich vóór 12 februari inschrijven voor de conferentie en kiezen voor deze lezing een e-mail ontvangen met de vraag of zij een casus of vraag willen insturen. De spreekster maakt een selectie uit de vragen en casussen en baseert daar haar lezing op.
PO / VO / MBO-HO-Volw. /  Behandelaars
domein: Passend Onderwijs

1H:  Leesmoeilijkheden gekoppeld aan autisme: begrip en begeleiding  

spreker: Veerle Vantorre
Tal van leesmoeilijkheden die we zien bij kinderen met autisme worden rechtstreeks veroorzaakt door hun autismespectrumstoornis en moeten als dusdanig begrepen worden om een effectieve begeleiding te kunnen aanbieden. Wat zijn de valkuilen tijdens leesonderwijs aan leerlingen met autisme en hoe kunnen we hiermee rekening houden om secundaire leesproblemen te vermijden?
(Deze lezing is  VOL)
PO / Behandelaars
domein: Dubbeldiagnoses, Begeleiding en ondersteuning
deze lezing wordt ook gegeven in Ronde 2

1J:  Het beleid van OCW sinds de aflevering van Rambam

spreker: Drs. Marjan Zandbergen
Naar aanleiding van de uitzending van Rambam in het voorjaar van 2016 is veel commotie ontstaan over de aantallen dyslexieverklaringen en de deugdelijkheidvan die verklaringen. Naar aanleiding daarvan heeft OCW een aantal acties ondernomen, waaronder het uitvoeren van quickscans en ander aanvullend onderzoek, het voeren van gesprekken met onderwijsinstellingen en het opstellen van een checklist. Marjan zal u in deze lezing toelichten hoe het beleid van OCW rondom dyslexie zich heeft ontwikkeld sinds de aflevering van Rambam.
PO /  VO / MBO-HO-Volw. /  Behandelaars
domein: Passend Onderwijs