Eerste resultaten en ervaringen van project COM

Compenserende dyslexie hulpmiddelen Op de Markt - Dr. Ruth Dalemans en Suzan Ramakers MSc

Bron: 11 april 2017, Lexima

Ruth Dalemans NDC2017Dr. Ruth Dalemans is projectleider van onderzoeksproject COM. Dit project heeft als doelstelling om voor Compenserende Dyslexie Hulpmiddelen (CDH) een integrale implementatiemethodiek te ontwikkelen voor het optimaliseren van de fases van levering, instrueren, gebruik en evaluatie.

Mensen met dyslexie staan voor grote uitdagingen in hun schoolcarrière en later hun werk carrière omwille van hun beperkingen in de geschreven taal. Vanwege deze beperkingen missen zij vaak kansen.

Aan de hand van casussen is een droombeeld t.a.v. het gebruik van CDH opgesteld. Twee belangrijke componenten hierin zijnsamenwerkingtussen alle betrokken partijen enbewustwordingom de acceptatie te vergroten.

Op dit moment wordt er gewerkt aan implementatieproducten zoals:

  • Een infografic waarin de rol en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen inzichtelijk zijn gemaakt;
  • Een bewustwordingscampagne met o.a. posters en films;
  • Een community of practice waar informatie wordt gegeven over producten maar waar gebruikers van CDH elkaar ook digitaal kunnen ontmoeten;
  • Een symposium op 16-11-2017 in Heerlen.

De implementatieproducten komen uiteindelijk allemaal online te staan, zodat alle betrokken partijen hiervan gebruik kunnen maken om de implementatie van compenserende dyslexie hulpmiddelen verder te optimaliseren en zo iedereen met dyslexie optimale succeskansen te bieden.

Suzan Ramakers, MSc van Lexima deelt een drietal casussen met good practice ervaringen op leerlingniveau, schoolniveau en bovenschools niveau.

Suzan Ramakers Prezi 2De leerling in het voorbeeld is een leerling die tijdens meerdere bijeenkomsten getraind is om volledig zelfstandig te werken met zijn compenserend dyslexie hulpmiddel. Hierdoor is de inzet van het hulpmiddel een meerwaarde voor de leerling die in zijn kracht wordt gezet én voor de leerkracht die meer tijd overhoudt voor ondersteuning van andere leerlingen in de klas.

De school is een VO school die hele duidelijke afspraken heeft gemaakt over de ondersteuning en de inzet van het compenserend dyslexie hulpmiddel. In de praktijk merken wij dat duidelijke afspraken leiden tot een betere implementatie. Daarnaast creëert de school ook een veilig klimaat rond het gebruik van een hulpmiddel, waarbij leerlingen ondersteuning vinden in bijeenkomsten met elkaar en hun eerste toetsen bij de RT'er mogen maken. Dit maakt dat leerlingen zich geaccepteerd voelen en eerder geneigd zijn van de geboden faciliteiten gebruik te maken.  

In het voorbeeld op bovenschools niveau komt naar voren dat de manier waarop het implementatie van het compenserend dyslexie hulpmiddel bovenschools wordt aangestuurd (middels een bovenschoolse werkgroep), van invloed is op de kwaliteit van de implementatie. Een krachtige keuze is het project laten leiden door personen die vanuit hun huidige functie (bijv. iCoach of ambulant begeleider vanuit het SWV) al op de scholen komen. Dit zorgt voor een laagdrempelige manier van contact tussen de bovenschoolse werkgroep en de scholen.

Verder verricht een bovenschoolse projectgroep werkzaamheden, zoals het aanleveren van een format voor plan van aanpak zodat scholen niet allemaal zelf het 'wiel hoeven uitvinden'. Ook dit zorgt voor een betere en vooral efficiëntere manier van implementeren, waardoor de leerlingen optimaal gebruik kunnen maken van hun compenserend dyslexie hulpmiddel! 

NDC_9MAR16-999